Πειθαρχική διαδικασία εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και κυρώσεις

30.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία από την Αρχή για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, εάν κατά την κρίση της Αρχής-

(α) με δική του υπαιτιότητα, η άδεια καζίνου θερέτρου έχει εξασφαλιστεί παράτυπα και κατά το χρόνο παραχώρησης ή ανανέωσής της υπήρχαν λόγοι που συνηγορούσαν στην άρνηση χορήγησής της·

(β) με δική του υπαιτιότητα, οι εγκαταστάσεις του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου δεν είναι πλέον κατάλληλες για την εξυπηρέτηση του αρχικού σχεδιασμού ή τη διεξαγωγή λειτουργιών καζίνου και δεν προβαίνει στην επιδιόρθωσή τους·

(γ) δεν θεωρείται πλέον πρόσωπο κατάλληλο να κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, ειδικότερα σε σχέση με τα κριτήρια που τίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22·

(δ) παραλείπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δώσει πληροφορίες γνωρίζοντας ότι αυτές είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή με συνειδητή αμέλεια για το κατά πόσο είναι αληθείς ή ψευδείς· ή

(ε) έχει διαπραχθεί σοβαρή παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας καζίνου θερέτρου βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είτε από τον ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για το καζίνο είτε από αντιπρόσωπο αυτού είτε από υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος του καζίνου, η οποία-

(i) επηρεάζει σοβαρά την ακεραιότητα των λειτουργιών του καζίνου ή την ακεραιότητα των παιγνίων στο καζίνο ή υπονομεύει σοβαρά οποιοδήποτε μέτρο προβλέπεται για την προστασία ατόμων ή του κοινωνικού συνόλου έναντι αρνητικών επιπτώσεων από τα παίγνια καζίνου,

(ii) έχει προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσει παράνομα την απόδοση σημαντικού οικονομικού οφέλους ή τη σημαντική οικονομική απώλεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο,

(iii) έχει προκύψει ως αποτέλεσμα ηθελημένης πρόθεσης ή συνειδητής αμέλειας αναφορικά με τη συμμόρφωση προς ισχύοντες κανονισμούς,

(iν) έχει προκύψει από ή σε σχέση με συστημική αποτυχία ή πολλαπλές αποτυχίες στη διαχείριση ή τη λειτουργία του καζίνου, ή

(ν) είναι επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια τάξη.

(2) Η Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για τις πράξεις ή τις παραλείψεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ως ακολούθως:

(α) Να ακυρώσει ή να αναστείλει την άδεια του καζίνου θερέτρου·

(β) να εκδώσει επιστολή επίπληξης ή διάταγμα παύσης και αποχής·

(γ) να διαφοροποιήσει τους όρους της άδειας του καζίνου θερέτρου· και

(δ) να επιβάλει χρηματική ποινή για κάθε λόγο για τον οποίο ο διαχειριστής υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία τα μέγιστα ποσά της οποίας καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.