Προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση ακύρωσης, παράδοσης ή αναστολής της άδειας καζίνου θερέτρου

31.-(1) Εάν η άδεια του καζίνου θερέτρου ακυρωθεί ή ανασταλεί ή εκδοθεί διάταγμα παύσης και αποχής, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 ή παραδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, η Αρχή, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να διορίσει προσωρινό διαχειριστή για να συνεχίσει τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου μέχρι την επιλογή νέου μόνιμου διαχειριστή.

(2) Κατά το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της την καταλληλότητα του προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και εξασφαλίζει την επικύρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

(3) Ο προσωρινός διαχειριστής διορίζεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως η Αρχή κρίνει κατάλληλους.

(4) Η άδεια του προσωρινού διαχειριστή τερματίζεται με το διορισμό του νέου μόνιμου διαχειριστή.

(5) Ο προσωρινός διαχειριστής, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του διορισμού του θεωρείται ότι κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και υπόκειται στους ίδιους όρους της άδειας καζίνου θερέτρου που ίσχυαν για το πρόσωπο που κατείχε την εν λόγω άδεια πριν από την ακύρωση, παύση, παράδοση ή αναστολή της.

(6) Η Αρχή εκδίδει κανόνες για σκοπούς -

(α) Καθορισμού των δικαιωμάτων και των καθηκόντων του προσωρινού διαχειριστή·

(β) περιορισμού της χρήσης των καθαρών εισοδημάτων που λαμβάνονται από τον προσωρινό διαχειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από αυτόν·

(γ) καθορισμού της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη της γης ή των κτηρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο να παρέχει στον προσωρινό διαχειριστή απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου, κατά την περίοδο της προσωρινής λειτουργίας του καζίνου θερέτρου·

(δ) καθορισμού δίκαιης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου για χρήση των κτηρίων και της γης του κατά την περίοδο της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από τον προσωρινό διαχειριστή και απαγόρευσης της μεταβίβασης των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής.

(7) Κατά την περίοδο διορισμού του προσωρινού διαχειριστή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διορίσει νέα Συντονιστική Επιτροπή για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να συνδράμει στην επιλογή του νέου μόνιμου διαχειριστή του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 20 έως 22 και στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.