Άδεια καζίνου θερέτρου και όροι

23.-(1) Η παραχώρηση άδειας για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο συνίσταται στην ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ως συνόλου και κατ’ ουδένα λόγο μεμονωμένου καζίνου ως τέτοιου, υπό όρους τους οποίους η Αρχή θεωρεί αναγκαίους να θέσει.

(2) Χωρίς περιορισμό των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατό να τεθούν όροι για την έκδοση άδειας ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, όροι δύναται να τεθούν για οποιοδήποτε θέμα προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(3) Η άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο παραχωρείται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που τίθενται σε αυτή και για τη χρονική περίοδο και τον τόπο που καθορίζονται σε αυτή.