Καταλληλότητα επιλεγέντος υποψηφίου

22. Η Συντονιστική Επιτροπή δεν εγκρίνει πρόσωπο να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ο επιλεγείς υποψήφιος· και

(β) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για δημόσιες εισηγμένες εταιρείες· και

(γ) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για εταιρείες που δεν είναι δημόσια εισηγμένες· και

(δ) διεύθυνση και κάθε συνεργάτης του επιλεγέντος υποψηφίου,

είναι πρόσωπα κατάλληλα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή να σχετίζονται με τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου.