Εξέταση της καταλληλότητας του επιλεγέντος υποψηφίου

21.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή προτού προχωρήσει στην υποβολή του επιλεγέντος υποψηφίου προς επικύρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 20, διενεργεί έρευνα δέουσας επιμέλειας και εξετάζει την καταλληλότητα του υποψηφίου να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή διεξάγει έρευνα και ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ερευνά και αξιολογεί την καταλληλότητα του επιλεγέντος υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή και να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την εξέταση του επιλεγέντος υποψηφίου, ενημερώνει αυτόν γραπτώς κατά πόσο έχει εγκριθεί ή απορριφθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ακατάλληλος να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, παραθέτει τους λόγους της απόρριψής του.

(4) Στην περίπτωση απόρριψης του επιλεγέντος υποψηφίου, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο που εξασφάλισε την αμέσως επόμενη ψηλότερη βαθμολογία, να υποβάλει στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 20 και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η έγκριση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.