Διαδικασία αδειοδότησης

20.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή διαχειρίζεται την ανταγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση και την αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η ανταγωνιστική διαδικασία αποτελείται από το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο πρόσκλησης προεπιλεγέντων υποψηφίων, ως ακολούθως:

(α) Κατά το στάδιο προεπιλογής η Συντονιστική Επιτροπή ζητεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περιορίζοντας τον αριθμό των προεπιλεγέντων σε τρία (3) πρόσωπα και αφού επιλέξει τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψηφίους θέτει προς επικύρωση τον τελικό κατάλογο υποψηφίων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε υποψήφιο σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτός είναι ακατάλληλος για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας παραθέτοντας τους λόγους για την απόρριψή του:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση θα υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για επικύρωση ο επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος εφόσον υφίσταται τέτοιος:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψήφιους που επιλέγηκαν κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή προχωρεί σε επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου στη βάση της συνολικής βαθμολογίας που οι υποψήφιοι εξασφάλισαν κατά την αξιολόγησή τους στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και επιλέγει τον υποψήφιο που εξασφάλισε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

(4) Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον επιλεγέντα υποψήφιο να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει αναγκαία για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητάς του να κατέχει άδεια καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, και εφόσον αυτός κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

(5) Η επιλογή του υποψηφίου εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής υποβάλλεται εκ νέου προς επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο όσον αφορά οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα που περιλήφθηκαν στη σύσταση του επιλεγέντος υποψηφίου, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την επικύρωση του υποψηφίου στη διαδικασία προεπιλογής:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει τον επιλεγέντα από τη Συντονιστική Επιτροπή, υποψήφιο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας, παραθέτοντας τους λόγους για την απόφαση του αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υφίστανται οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα, το Υπουργικό Συμβούλιο επικυρώνει την επιλογή της Συντονιστικής Επιτροπής.

(6) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), τον επιλεγέντα υποψήφιο, τότε επιλεγείς υποψήφιος θεωρείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, τον οποίο η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει για την καταλληλότητά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και εφόσον κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η επικύρωση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.

(7) Μετά την τελική επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει τον επιλεγέντα υποψήφιο και την Αρχή για την επιλογή και η Αρχή τον καλεί να καταβάλει το αρχικό τέλος άδειας και αφού το καταβάλει προχωρεί στην έκδοση της άδειας για καζίνο θέρετρο.