Συντονιστική Επιτροπή

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη και ένα γραμματέα, οι οποίοι επιλέγονται από διάφορες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον  Γενικό  Διευθυντή  του  Υπουργείου  Μεταφορών,  Επικοινωνιών  και  Έργων  ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού∙ και

(ζ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ως γραμματέα.

(3) Στις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής καλούνται και έχουν δικαίωμα να παραστούν ως παρατηρητές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του.

(4) Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής διορίζεται υπό όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης δύναται να καθορίσει νέους όρους διορισμού.