Συντονιστική Επιτροπή

19.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη και ένα (1) γραμματέα, οι οποίοι επιλέγονται από διάφορες υπηρεσίες της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως Πρόεδρο

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπό του·

(ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του·

(στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας· και

(η) ένα λειτουργό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως γραμματέα:

(3) Στις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής καλούνται και έχουν δικαίωμα να παραστούν ως παρατηρητές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του.

(4) Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής διορίζεται υπό όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης δύναται να καθορίσει νέους όρους διορισμού.