Απαγόρευση διεξαγωγής ή παροχής διευκολύνσεων για παίγνια καζίνου και παιγνιομηχανήματα χωρίς άδεια καζίνου

18.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει ή παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις για παίγνια καζίνου ή παιγνιομηχανήματα στη Δημοκρατία χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει έγκυρη άδεια καζίνου που παραχωρείται από την Αρχή.

(2) Πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί καζίνο χωρίς άδεια καζίνου από την Αρχή είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο ποινές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 89:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, το δικαστήριο δύναται επιπροσθέτως των ποινών που καθορίζονται στο άρθρο 89, να διατάξει την πληρωμή από το πρόσωπο αυτό όλου του χρηματικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στο ακαθάριστο εισόδημά του από παράνομο παίγνιο καζίνου κατά την περίοδο διάπραξης του αδικήματος.