Μεταβίβαση κυριότητας από τους μετόχους του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη γης ή κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο

17.-(1)Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας καζίνου θερέτρου-

(α) Κανένας μέτοχος της εταιρείας του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής, οποιοδήποτε μέρος συμφέροντός του στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης καζίνου θερέτρου, στην έκταση που το συμφέρον που προτίθεται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει είναι -

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν(10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε όλους τους άλλους μετόχους· ή

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού όλων των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου-θέρετρο ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

(β) κανένα πρόσωπο άλλο από τον κύριο μέτοχο του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής να αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο στην έκταση που μετά από την απόκτηση, το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον εκείνου του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο είναι-

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι δημόσια εγγεγραμμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο για όλα τα άλλα πρόσωπα· και

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού του συνόλου των ψήφων που φέρουν στο συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο κατέχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που αυτό-

(α) Κατέχει οποιαδήποτε μετοχή με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· ή

(β) θεωρείται ότι ελέγχει οποιοδήποτε ποσοστό του συνόλου των ψήφων στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε συγκεκριμένο χρόνο είναι το σύνολο -

(αα) του ποσοστού που αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που φέρουν οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε αντιστοιχία με το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο κατά το χρόνο εκείνο· και

(ββ) κάθε ποσοστό από το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, το οποίο θεωρείται ότι ελέγχει κατά το χρόνο εκείνο.