Εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου

16.-(1)Η άδεια καζίνου θερέτρου που παραχωρείται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου αφορά ένα μοναδικό καζίνο θέρετρο στο χώρο που επιλέγεται από τον ίδιο το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή, αλλά επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, ο διαχειριστής καζίνου θερέτρου επιτρέπεται να αναπτύξει και να λειτουργήσει μέχρι τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, με μέγιστο αριθμό τα πενήντα (50) παιγνιομηχανήματα και τα πέντε (5) τραπέζια παιγνίου:

Νοείται ότι, στις τρεις (3) από τις τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων και απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζιών παιγνίου.

(2) Η εξάσκηση του δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου για λειτουργία μέχρι τεσσάρων (4) εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, γίνεται μόνον εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό και αφού υποβληθεί εκ μέρους του σχετικό αίτημα προς την Αρχή με το οποίο ο διαχειριστής τεκμηριώνει ότι η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με το παίγνιο καθώς και στην αποτροπή ατόμων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε παίγνια καζίνου από το να συμμετέχουν σε παίγνια που διεξάγονται σε παράνομα και μη ρυθμιζόμενα υποστατικά και νοουμένου ότι θα ληφθεί σχετική έγκριση από την Αρχή:

Νοείται ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου τοποθετούνται σε διαφορετικές επαρχίες της Δημοκρατίας οι οποίες επιλέγονται από το διαχειριστή και είναι άλλες από την επαρχία λειτουργίας του καζίνου θερέτρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τη λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου.

(3) Οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αποτελούν μέρος της άδειας για το καζίνο θέρετρο και διέπονται από τους όρους της εν λόγω άδειας, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τους όρους οποιασδήποτε άλλης άδειας απαιτείται για τον εγκεκριμένο χώρο από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και από την Αρχή.

(4) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου λάβει τη σχετική έγκριση από την Αρχή για να ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκατάστασης δορυφορικού καζίνου, καλείται να καταβάλει τα σχετικά τέλη που καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(5) Το δικαίωμα του διαχειριστή για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου αφενός και οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αφετέρου, ανήκουν στον και τυγχάνουν διαχείρισης από το διαχειριστή και δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.