Περίοδος αποκλειστικότητας για ένα μόνο καζίνο θέρετρο

15.-(1)Η Αρχή κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου σε διαχειριστή καζίνου θερέτρου, απαγορεύεται να παραχωρήσει άλλη άδεια καζίνου θερέτρου ή οποιαδήποτε άλλη άδεια καζίνου εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονική περίοδος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ο διαχειριστής έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την ανέγερση του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής δεν έχει λάβει εντός της περιόδου αυτής οριστική απάντηση, η περίοδος αποκλειστικότητας παρατείνεται για αντίστοιχη χρονική περίοδο όση και η υπέρβαση των καθορισμένων ενενήντα (90) ημερών.

(2) Για χρονική περίοδο που συμφωνείται μεταξύ της Αρχής και του διαχειριστή, ο διαχειριστής πριν το άνοιγμα του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, δύναται να θέσει σε λειτουργία ένα προσωρινό καζίνο είτε εντός του χώρου ανέγερσης του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου είτε σε άλλο χώρο που ήθελε εγκριθεί από την Αρχή, ως μέρους της κατά φάση ανάπτυξής του:

Νοείται ότι, η λειτουργία προσωρινού καζίνου τελεί υπό την αίρεση της αυστηρής τήρησης από το διαχειριστή των εγκεκριμένων πλάνων και των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων περιλαμβάνονται στην εν λόγω άδεια:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε έγκριση για λειτουργία προσωρινού καζίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχής και ακυρώνεται αυτοδικαίως με την έναρξη των εργασιών του καζίνου στο καζίνο θέρετρο.

(3) Ο διαχειριστής απαγορεύεται να αναπτύξει ή να λειτουργήσει οποιαδήποτε άλλα καζίνα στη Δημοκρατία πέραν του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ή του προσωρινού καζίνου που δύναται να αναπτύξει με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ο διαχειριστής είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18.