Εγκυρότητα συμβάσεων σε σχέση με παίγνια

14. Οι ακόλουθες συμβάσεις είναι έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο, το οποίο διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(β) οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη χρήση στο καζίνο παιγνιομηχανήματος, το οποίο αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.