Εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

13.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό διαδικασιών αναφορικά με τις συνεδριάσεις της Αρχής, τον έλεγχο των λογαριασμών και την παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων·

(β) τον καθορισμό των μεθόδων και των τύπων αίτησης, καθώς και οποιουδήποτε τύπου και/ή τελών που είναι πληρωτέα από τον αιτητή για οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από την Αρχή, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, αδειών για καζίνο θέρετρο, για υπαλλήλους καζίνου, για στελέχη καζίνου, για διαχειριστές Διευθέτησης και για αντιπροσώπους Διευθέτησης που οποιοσδήποτε αιτητής είναι υπόχρεος να ακολουθεί, να συμπληρώνει και να συμμορφώνεται πριν από την εξέταση της αίτησής του από την Αρχή·

(γ) τον καθορισμό της λειτουργίας της Αρχής·

(δ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης των κατασκευαστών και προμηθευτών παιγνιομηχανημάτων, καθώς και των παροχέων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου·

(ε) τον καθορισμό των μεθόδων, διαδικασιών και ελέγχων δέουσας επιμέλειας αναφορικά με την καταλληλότητα του διαχειριστή και άλλων αιτητών, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν το βιογραφικό, το χαρακτήρα, τους συνεργάτες, το ποινικό μητρώο, τις επιχειρηματικές και τις οικονομικές δραστηριότητες οποιουδήποτε προσώπου·

(στ) τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τα διακριτικά που πρέπει να φέρουν προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι πελάτες καζίνου, οι προμηθευτές ειδών παιγνίων, οι αντιπρόσωποι Διευθέτησης και οι πελάτες Διευθέτησης και τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή περιορισμών στην πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις καζίνου και σε άλλους περιορισμένους χώρους του καζίνου θερέτρου·

(ζ) τον καθορισμό του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας αναφορικά με τις πειθαρχικές ακροάσεις που διεξάγονται από την Αρχή, περιλαμβανομένων ειδικών κανονισμών απόδειξης που είναι εφαρμοστέοι σε αυτές τις διαδικασίες, ειδοποιήσεων σε σχέση με αυτές, καθώς και κυρώσεων και χρηματικών ποινών οι οποίες δύναται να επιβάλλονται από την Αρχή·

(η) τον καθορισμό του τρόπου και της είσπραξης φόρων καζίνου, τελών και χρηματικών ποινών·

(θ) τον καθορισμό της διαρρύθμισης του καζίνου και των περιορισμών που ισχύουν στους χώρους λειτουργίας του, των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς έγκρισης των Κανονισμών που αφορούν τα εξουσιοδοτημένα παίγνια καζίνου, τις πιθανότητες του αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους, τις συσκευές παιγνιομηχανημάτων και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό παιγνίου, καθώς και τις μεθόδους λειτουργίας των παιγνίων καζίνου, παιγνιομηχανημάτων και του εξοπλισμού παιγνίων·

(ι) τον καθορισμό των λόγων και των διαδικασιών για σκοπούς ανάκλησης, αναστολής ή ακύρωσης αδειών και διορισμού προσωρινού διαχειριστή καζίνου θερέτρου·

(ια) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

(ιβ) τη ρύθμιση της κατασκευής, διανομής, πώλησης και συντήρησης εξοπλισμού παιγνίων·

(ιγ)τον καθορισμό των διαδικασιών, τύπων και μεθόδων ελέγχου της διεύθυνσης, περιλαμβανομένων των οργανογραμμάτων υπαλλήλων, της επίβλεψης, της οργάνωσης, της ευθύνης και των ελάχιστων πρότυπων ασφαλείας περιλαμβανομένης της δομής του προσωπικού ασφάλειας, του συστήματος συναγερμού και άλλων ηλεκτρονικών ή οπτικών μέτρων ασφάλειας·

(ιδ) τον καθορισμό των ελάχιστων διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των εσωτερικών δημοσιονομικών υποθέσεων του διαχειριστή, περιλαμβανομένων προνοιών για την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεων, την καταγραφή μετρητών, την απόδειξη χρεών, τη διατήρηση αξιόπιστων αρχείων, λογαριασμών και αναφορών συναλλαγών, λειτουργιών και συμβάντων περιλαμβανομένων αναφορών προς την Αρχή·

(ιε) τον καθορισμό των ελάχιστων πρότυπων μεθόδων, διαδικασιών και τύπων λογιστικής, ενιαίου κώδικα λογαριασμών και κατηγοριοποίησης λογαριασμών και οποιωνδήποτε άλλων πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς συνοχής, συγκρισιμότητας και αποτελεσματικής αποκάλυψης όλων των οικονομικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ποσοστών κερδών από παίγνια καζίνου, τραπέζια παιγνίου, συσκευές παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους.

(ιστ) την πλήρωση της απαίτησης υποβολής περιοδικών οικονομικών αναφορών καθώς και για τον τύπο αυτών, περιλαμβανομένου του ετήσιου ελέγχου που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, που να επιβεβαιώνει την οικονομική κατάσταση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, καθώς και κατά πόσον οι λογαριασμοί, τα αρχεία, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να τηρούνται εφαρμόζονται από τον αδειούχο όπως απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(ιζ) τη ρύθμιση του τρόπου της διαφήμισης του διαχειριστή καζίνου θερέτρου η οποία σχετίζεται με τα παίγνια, τους εργοδοτουμένους και τους αντιπροσώπους του και του τρόπου διασφάλισης ότι οι διαφημίσεις είναι αληθείς, καλόγουστες, δεν είναι προσβλητικές, δεν προωθούν τα παίγνια ως οικονομική συναλλαγή και προωθούν το καζίνο θέρετρο ως σύνολο και όχι μόνο το καζίνο·

(ιη) τη ρύθμιση του τρόπου ψυχαγωγίας που παρέχεται από το διαχειριστή·

(ιθ) τις πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνονται αναφορικά με τη διανομή και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός των εγκαταστάσεων καζίνου οι οποίες θα πρέπει να επιτρέπουν την παροχή και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου·

(κ) τη ρύθμιση του υποχρεωτικού και του εθελούσιου αποκλεισμού συγκεκριμένων ατόμων·

(κα) τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων και διαδικασιών για τη διάθεση φιλοφρονητικών παροχών και Διευθετήσεων·

(κβ) τον καθορισμό των διαδικασιών επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή και των πελατών καζίνου·

(κγ) τον καθορισμό των απαιτήσεων κοινοποίησης και έγκρισης αλλαγών της κατάστασης του διαχειριστή·

(κδ) τον καθορισμό των απαιτήσεων για κοινοποίηση συγκεκριμένων τύπων συμβολαίων προμηθειών στο καζίνο·

(κε) τον καθορισμό των απαιτήσεων για το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου του διαχειριστή,

(κστ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών και τελών για την έγκριση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου·

(κζ) τον καθορισμό των καθηκόντων εργασίας των επιθεωρητών της Αρχής·

(κη) την εισαγωγή κριτηρίων για την είσοδο πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εγκαταστάσεις καζίνου, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο φορολογικού φακέλου, την έκδοση ειδικής ταυτότητας εισόδου καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια ήθελε κριθεί αναγκαίο για την προστασία των Κυπρίων πολιτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του εθισμού στον τζόγο.