Δομή, λειτουργία και προϋπολογισμός της Αρχής

12.-(1)Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της και η λειτουργία της καθορίζεται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρχή στελεχώνει γραφείο, εργοδοτεί προσωπικό και ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό για κάθε οικονομικό έτος κατ’ αναλογίαν των όρων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών που ισχύουν για τους ετήσιους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου.

(3) Η χρηματοδότηση της Αρχής για τις ανάγκες του, κατά το εδάφιο (2), προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της και η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την Αρχή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών ή εξόφληση υποχρεώσεων της Αρχής και για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής στην οποία απαιτείται να προβεί η Αρχή:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε χρηματοδότηση λαμβάνεται από την Αρχή η οποία υπερβαίνει τις πραγματικές της ανάγκες για το οικονομικό έτος, λογίζεται έναντι της κρατικής χορηγίας του επόμενου οικονομικού έτους.

(4) Η Αρχή τηρεί κατάλληλους λογαριασμούς και αρχεία των συναλλαγών της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές γίνονται κατά το σωστό τρόπο και τη δέουσα εξουσιοδότηση και ότι ασκείται επαρκής έλεγχος επί των περιουσιακών της στοιχείων και των δαπανών που διενεργεί.

(5) Η Αρχή ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει διαφορετικά, η Αρχή θα ελέγχεται είτε από τον ίδιο σε συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές είτε από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.

(6) Οποιεσδήποτε περαιτέρω λογιστικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απαιτήσεων ετησίου υποχρεωτικού ελέγχου για την Αρχή καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(7) Η Αρχή εργοδοτεί εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της.