Κάπνισμα

34. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο εντός των χώρων όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου και οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους χώρους του καζίνου θερέτρου:

Νοείται ότι, οι χώροι όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου δεν αποτελούν χώρο απαγόρευσης καπνίσματος κατά την έννοια του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου.