Ώρες και ημέρες λειτουργίας καζίνου θερέτρου

33.-(1) Το καζίνο θέρετρο επιτρέπεται να λειτουργεί είκοσι τέσσερεις (24) ώρες την ημέρα και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

(2) Ο διαχειριστής καταθέτει στην Αρχή πρόγραμμα προτεινόμενων ωρών λειτουργίας, το οποίο γνωστοποιείται σε αυτήν πριν τεθεί σε εφαρμογή.

(3) Οποιαδήποτε προτιθέμενη διαφοροποίηση από το διαχειριστή στις ώρες λειτουργίας πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς από τον ίδιο στην Αρχή.