Τέλος εισόδου και ιδιότητα μέλους

35. Κανένα τέλος εισόδου ή προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους δεν επιτρέπεται να επιβληθεί από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου σε πελάτες καζίνου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής:

Νοείται ότι, το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τον έλεγχο από το διαχειριστή των προϋποθέσεων εισόδου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.