Απαγόρευση εισόδου πελατών καζίνου στο καζίνο

36. Η είσοδος οποιουδήποτε πελάτη καζίνου στο καζίνο δύναται να απαγορευθεί ή δύναται να ζητηθεί από αυτόν να αποχωρήσει από το καζίνο ή δύναται αυτός να αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατόπιν εντολής της Αρχής, της Αστυνομίας ή κατόπιν έκδοσης διατάγματος δικαστηρίου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ή για αιτιολογημένους λόγους δημοσίου συμφέροντος.