Είσοδος επιθεωρητών στο καζίνο

37.-(1) Επιθεωρητής της Αρχής καθ’ οιονδήποτε χρόνο και αφού επιδείξει την κάρτα διαπίστευσης του στο διαχειριστή του καζίνου, δύναται να εισέλθει και να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του καζίνου για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό-

(α) Της επίβλεψης των λειτουργιών του καζίνου·

(β) του ελέγχου κατά πόσο οι λειτουργίες του καζίνου διεξάγονται, εποπτεύονται και διευθύνονται με τον κατάλληλο τρόπο·

(γ) της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· και

(δ) της με οποιονδήποτε τρόπο άσκησης των καθηκόντων αυτού τα οποία προκύπτουν από τους όρους εργοδότησής του από την Αρχή.

(2) Τα περαιτέρω καθήκοντα εργασίας του επιθεωρητή καθορίζονται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και/ή από την Αρχή.