Οικονομικές καταστάσεις

57.-(1) Ο διαχειριστής εντός ενενήντα (90) ημερών από το τέλος εκάστου οικονομικού έτους, ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.