Λογιστικά αρχεία

56.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί ακριβή, αληθή και πλήρη λογιστικά αρχεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ούτως ώστε να καταγράφονται και να αντικατοπτρίζονται ορθά οι συναλλαγές και η οικονομική κατάσταση των λειτουργιών του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να τηρούνται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την ακριβή και ορθή ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τον έλεγχο τόσο των αρχείων όσο και των οικονομικών καταστάσεων.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.