Τραπεζικοί λογαριασμοί

55.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς, ξεχωριστά από οποιεσδήποτε άλλες εργασίες ή συμφέροντα που δυνατό να έχει ο ίδιος για άλλους σκοπούς, για όλες τις εισπράξεις και τραπεζικές συναλλαγές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τους εγκριθέντες από την Αρχή εσωτερικούς ελέγχους και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, ενώ η επιλογή της τράπεζας στην οποία διατηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Αρχή.

(2) Ο διαχειριστής παρέχει στην Αρχή έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία απευθύνεται προς την εγκεκριμένη τράπεζα σε τύπο αποδεκτό από την τράπεζα και την Αρχή, με σκοπό την εξουσιοδότηση της Αρχής να λαμβάνει αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων του λογαριασμού, όπως δύναται να ζητηθεί από την Αρχή ή τους επιθεωρητές αυτής.

(3) Επιθεωρητής, με την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Αρχής και με έγγραφη ειδοποίηση προς την εγκεκριμένη τράπεζα, δύναται να της ζητήσει, σύμφωνα με το εδάφιο (1), να του παράσχει τραπεζικές καταστάσεις ή άλλες πληροφορίες αναφορικά με το λογαριασμό του διαχειριστή.

(4) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.