Έγκριση των εσωτερικών ελέγχων από την Αρχή

54.-(1) Ο διαχειριστής εφαρμόζει σύστημα εσωτερικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις καζίνου για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων λόγω κλοπής, απάτης, λαθών και παραλείψεων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας των πελατών καζίνου και των υπαλλήλων καζίνου και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εισοδημάτων, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του καζίνου, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

(2) Η Αρχή καθ’ οιονδήποτε χρόνο δύναται, με έγγραφη ειδοποίηση ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει από το διαχειριστή να προβεί σε αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ο διαχειριστής δύναται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση αυτή να υποβάλει ένσταση προς την Αρχή κατά των προτεινόμενων αλλαγών.

(3) Η Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση της ένστασης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ειδοποιεί το διαχειριστή εάν αυτή επιβεβαιώνει, διαφοροποιεί ή αποσύρει την απαίτησή της ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και κάθε τέτοια αλλαγή όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, εφαρμόζεται πριν από το τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση.

(4) Ο διαχειριστής δύναται, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, με ειδοποίηση προς την Αρχή ενενήντα (90) ημερών, να ζητήσει αλλαγή στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και η Αρχή αφού μελετήσει το αίτημα κοινοποιεί στο διαχειριστή την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη της προτεινόμενης αλλαγής και στην περίπτωση που η ζητούμενη αλλαγή έχει εγκριθεί, καθίσταται εφαρμοστέα στο τέλος της περιόδου των ενενήντα (90) ημερών από την ειδοποίηση ή σε όποιο χρόνο συμφωνηθεί διαφορετικά από την Αρχή.

(5) Οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί έλεγχοι παραμένουν σε πλήρη εφαρμογή μέχρι να τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή διαφοροποιηθούν με την έγκριση της Αρχής.

(6) Ο διαχειριστής είναι υπόχρεος να συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (6) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.