Διάρκεια και όροι αδειών υπαλλήλων και στελεχών καζίνου

53.-(1) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ακυρωθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ο κάτοχος της άδειας υπαλλήλου ή στελέχους καζίνου την παραδώσει στην Αρχή.

(2) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου υπόκεινται σε οποιουσδήποτε όρους επιβάλλονται από την Αρχή κατά το χρόνο της έκδοσής τους ή κατά τη διάρκεια της ισχύος τους και ανακαλούνται κατά τον τερματισμό της εργοδότησης ή την παραίτηση του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου.

(3) Οι κάτοχοι αδειών υπαλλήλων καζίνου και στελεχών καζίνου καθ’ όλη τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκονται σε υπηρεσία στο καζίνο, φέρουν ταυτότητα στη μορφή που απαιτείται από την Αρχή και κατά τρόπο ορατό στα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου.