Αδειοδότηση στελεχών καζίνου

52.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως στέλεχος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας στελέχους καζίνου η οποία εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα πρότυπα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας στελέχους καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγηση της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.