Αδειοδότηση υπαλλήλων καζίνου

51.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως υπάλληλος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας υπαλλήλου καζίνου που εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα επίπεδα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας υπαλλήλου καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.