Χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διαδικασίες ασφαλείας

50.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί όλους τους απαραίτητους χώρους ασφαλείας, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που απαιτούνται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και από οδηγίες της Αρχής.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.