Τήρηση αρχείων

58.-(1) Ο διαχειριστής διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου φυλάττονται στο χώρο και κατά τον τρόπο που εγκρίνεται από την Αρχή και διατηρούνται για έξι (6) τουλάχιστον έτη, μετά από τις συναλλαγές στις οποίες αυτά αφορούν.

(2) Ο διαχειριστής θέτει στη διάθεση της Αρχής ή σε επιθεωρητή όλα τα αρχεία του καζίνου θερέτρου κατά τη διάρκεια των έξι (6) ετών της περιόδου φύλαξης, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατόπιν αίτησης από την Αρχή ή από επιθεωρητή.

(3) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή/και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.