Πρόστιμα και χρηματικές ποινές καταβλητέες στην Αρχή

97.-(1) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καταβάλλεται και εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στην Αρχή από τον παραβάτη:

Νοείται ότι, η ευθύνη του προσώπου να καταβάλει την επιβληθείσα σε αυτό χρηματική ποινή δεν επηρεάζεται από τον τερματισμό, την ακύρωση, την παράδοση ή τη λήξη της άδειας την οποία αυτός κατέχει.