Ποινή

96.-(1) Σε περίπτωση που διαχειριστής καζίνου ή άλλο νομικό πρόσωπο κρίνεται ένοχος αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

(2) Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κρίνεται ένοχο αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) ή και στις δύο ποινές.