Παρακίνηση ανηλίκων σε παράνομες δραστηριότητες

95. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε πράξεις με σκοπό να παρακινήσει να ενθαρρύνει ή να επιτρέψει σε ανήλικο να συμμετάσχει σε παίγνια καζίνου ή να χρησιμοποιήσει παιγνιομηχανήματα ή να εισέλθει στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.