Παροχή ψευδών πληροφοριών

94. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παρέχει στην Αρχή πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.