Συνεργασία της Αρχής με διεθνή ρυθμιστικά όργανα καζίνου

98.-(1) Η Αρχή δύναται να προβαίνει σε διευθετήσεις με οποιοδήποτε αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου για την ανταλλαγή πληροφοριών ή αλληλοβοήθειας για σκοπούς διευκόλυνσης οποιουδήποτε από τα δύο μέρη ή οποιασδήποτε λειτουργίας τους.

(2) Η Αρχή παρέχει πληροφορίες σε αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου, μόνον εφόσον λάβει εκ των προτέρων από το εν λόγω όργανο εγγράφως διαβεβαίωση για την εκ μέρους του ανάληψη ευθύνης ότι θα συμμορφώνεται με τους έγγραφους όρους της Αρχής για χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών και νοουμένου ότι οι όποιοι όροι τεθούν, πληρούν τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Για σκοπούς εξασφάλισης πληροφοριών από αλλοδαπό ρυθμιστικό όργανο καζίνου, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε γραπτή συμφωνία με τέτοιο όργανο ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και αποκάλυψης που είναι δυνατό αυτό να απαιτεί βάσει διατάξεων που ισχύουν στη δική του δικαιοδοσία.