Όροι, προϋποθέσεις και παρεκκλίσεις για την πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη καζίνου θερέτρου

99.-(1) Η επιλεγείσα από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρωθείσα από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση του διαχειριστή, η οποία έτυχε αδειοδότησης από την Αρχή, υπόκειται όσον αφορά την πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη που εμπεριέχεται στη σχετική πρόταση, στους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με βάση τις διατάξεις-

(α) Του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών· και

(β) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Κάθε αναφορά στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο καθώς και στους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς, στους όρους «αρμόδια αρχή», «Πολεοδομική Αρχή» και «Υπουργός», οπουδήποτε οι όροι αυτοί απαντούν και σε κάθε γραμματική τους παραλλαγή, θα θεωρείται ως αναφορά στον όρο “Υπουργικό Συμβούλιο” στην αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή·

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του για λόγους δημοσίου συμφέροντος να αποφασίσει διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, αναφορικά με οποιουσδήποτε επιβλητέους όρους και προϋποθέσεις για την παραχώρηση της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, αντίστοιχα, για σκοπούς ανέγερσης του καζίνου θερέτρου, με εξαίρεση όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τον επιτρεπτέο συντελεστή δόμησης, για τον οποίο σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει με την Απόφασή του να παραχωρήσει παρέκκλιση, η παρέκκλιση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του διακόσια πενήντα τοις εκατόν (250%) του επιτρεπόμενου βάσει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, συντελεστή.

(3) Οι περιοχές της Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως «Φύση 2000» δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου ή οι οποίες αποτελούν δασική γη δυνάμει των διατάξεων του περί Δασών Νόμου ή οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι με βάση τα κηρυγμένα αρχαία μνημεία που περιλαμβάνονται στον Πρώτο και Δεύτερο Πίνακα ή αποτελούν ζώνες μηδενικής ανάπτυξης δυνάμει των διατάξεων του περί Αρχαιοτήτων Νόμου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο παρέκκλισης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).