Ρύμιση θεμάτων που δυνατό να προκύψουν σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού

100. Ουδεμία διάταξη στον παρόντα Νόμο δύναται να ερμηνευθεί ότι απαγορεύει τη συνομολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή αφενός και οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου ασκούντος εκτελεστική ή διοικητική εξουσία ή λειτουργία ή αρμοδιότητα στη Δημοκρατία αφετέρου, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα, είναι δυνατό να προκύψει και χρήζει ρύθμισης, σε περίπτωση συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος.