Αστική ευθύνη προσώπων

101. Ουδεμίαν αστική ευθύνη φέρει πρόσωπο το οποίο είναι μέλος, επιθεωρητής, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της Αρχής. μέλος, γραμματέας ή αξιωματούχος της Συντονιστικής Επιτροπής. ή εξουσιοδοτημένο, διορισμένο, εργοδοτημένο ή που ενεργεί με οδηγίες της Αρχής για να ασκεί τις εξουσίες, να διεκπεραιώνει τις λειτουργίες ή να εκτελεί τα καθήκοντα της Αρχής, ή να στηρίζει την Αρχή κατά τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της ή την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών αναφορικά με πράξη ή παράλειψη η οποία έγινε καλή τη πίστει κατά-

(α) Την άσκηση οποιασδήποτε παρεχόμενης εξουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(β) τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε λειτουργίας ή την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου· και

(γ) την εκτέλεση πράξης ή παράλειψης στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου.