Διευθέτηση

43.-(1) Καμιά Διευθέτηση δεν δύναται να οργανωθεί ή να επιτραπεί και κανένα πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος Διευθέτησης ή διαχειριστής Διευθέτησης, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει προμήθεια ή άλλη πληρωμή από το διαχειριστή, η οποία είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη στον κύκλο εργασιών ή η οποία βασίζεται στο παιγνίδι στο καζίνο οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, θεωρείται ότι οργανώνει ή λειτουργεί Διευθέτηση.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν εκτελεί τις δραστηριότητες διαχειριστή Διευθέτησης, εκτός εάν αυτό κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης η οποία έχει εκδοθεί από την Αρχή και κανένας αντιπρόσωπος Διευθέτησης δεν εκτελεί οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες αντιπροσώπου Διευθέτησης, εκτός εάν αυτός κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(5)(α) Ο διαχειριστής δεν συνομολογεί οποιαδήποτε σύμβαση ή διευθέτηση με διαχειριστή Διευθέτησης ή/και αντιπρόσωπο Διευθέτησης, εκτός εάν ο διαχειριστής Διευθέτησης κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης και ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης από την Αρχή.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.