Επίλυση διαφορών αναφορικά με κέρδη, απώλειες ή τρόπο με τον οποίο διεξάγονται τα παίγνια

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαχειριστής και πελάτης καζίνου δεν καταλήγουν σε ικανοποιητική επίλυση οποιασδήποτε μεταξύ τους διαφοράς αναφορικά με κατ’ ισχυρισμόν κέρδη ή κατ’ ισχυρισμόν απώλειες ή τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται κάποιο παίγνιο, ο διαχειριστής -

(α) Ειδοποιεί αμέσως επιθεωρητή ή στην απουσία επιθεωρητή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την Αρχή αναφορικά με τη διαφορά αυτή· και

(β) ενημερώνει τον πελάτη καζίνου αναφορικά με το δικαίωμά του να ζητήσει τη διερεύνηση της διαφοράς από επιθεωρητή.