Διαρρύθμιση του καζίνου

45.-(1) Η Αρχή εγκρίνει τη διαρρύθμιση του καζίνου και των τραπεζιών παιγνίου, καθώς και τον εξοπλισμό παιγνίου και άλλες διευκολύνσεις του καζίνου που προτείνονται από το διαχειριστή και συνάδουν με τις διατάξεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στη διαρρύθμιση του καζίνου από την αρχικά εγκριθείσα από την Αρχή διαρρύθμιση δεν εφαρμόζονται μέχρις ότου εγκριθούν από την Αρχή.

(3) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.