Παίγνια καζίνου και κανόνες των παιγνίων

46.-(1) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση την επιλογή των παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανόνες τους, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και αναλογίες πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα που προτείνει για προσφορά στους πελάτες του καζίνου.

(2) Η Αρχή κοινοποιεί στο διαχειριστή την έγκριση ή την απόρριψη παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων και των κανόνων των παιγνίων καζίνου, των επιτρεπόμενων στοιχημάτων και των αναλογιών πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα και δύναται να εκδώσει κανόνες που να διέπουν τις επιτρεπόμενες πιθανότητες, τα στοιχήματα και τις αναλογίες πληρωμών, χωρίς να περιορίζει το επιτρεπόμενο ύψος του ποσού στοιχήματος και των βραβείων για τα παιγνιομηχανήματα.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παιγνίου καζίνου στο καζίνο, μέχρις ότου το παίγνιο, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και οι αναλογίες πληρωμών εγκριθούν από την Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαγορεύει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων παιγνίων καζίνου στο καζίνο και σε τέτοια περίπτωση κοινοποιεί την απαγόρευση αυτή στο διαχειριστή.

(4) Στέλεχος ή υπάλληλος καζίνου δεν διεξάγει παίγνιο καζίνου στο καζίνο, μέχρι το παίγνιο καζίνου, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και η πληρωμή των κερδηθέντων στοιχημάτων εγκριθούν από την Αρχή.

(5) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) ή/και (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

(6) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου από την Αρχή.