Εξοπλισμός παιγνίων

47.-(1) Ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει όλο τον εξοπλισμό παιγνίων στην Αρχή προς έγκριση πριν από τη χρήση του στο καζίνο, εκτός εάν η Αρχή εξαιρεί τέτοιο εξοπλισμό, σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οι διαδικασίες αναφορικά με τις αιτήσεις του διαχειριστή για έγκριση εξοπλισμού παιγνίων από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθορίζονται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Η Αρχή καθορίζει με την έκδοση διαταγμάτων ή οδηγιών τεχνικά πρότυπα και εκδίδει ανακοινώσεις για τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για σκοπούς εξοπλισμού παιγνίου περιλαμβανομένης μηχανολογικής και ηλεκτρικής αξιοπιστίας, ασφάλειας έναντι παραβίασης, ευκολίας κατανόησης χειρισμού από τους παίκτες και επίπεδο φωτός και θορύβου, όπως ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο για την προστασία των παικτών από απάτη ή παραπλάνηση, καθώς και για την ακεραιότητα του παιγνίου.

(4) Η Αρχή δύναται να εγκρίνει εξοπλισμό για χρήση στο καζίνο και περαιτέρω δύναται να εγκρίνει συγκεκριμένο εξοπλισμό παιγνίου ή να εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου συγκεκριμένης τάξης ή περιγραφής διατηρώντας το δικαίωμα να παραχωρήσει την έγκριση αυτή υπό όρους.

(5) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου στο καζίνο, εκτός εάν-

(α) Ο εξοπλισμός παιγνίου είναι παιγνιομηχάνημα το οποίο έχει εξασφαλιστεί από κάτοχο άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48·

(β) ο εξοπλισμός παιγνίου έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή είναι μέρος κατηγορίας εξοπλισμού παιγνίου το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή και πληροί τέτοια τεχνικά πρότυπα, τα οποία δυνατό να απαιτούνται στις ειδοποιήσεις τεχνικών προτύπων δυνάμει κανονισμών, διαταγμάτων και κανόνων λειτουργίας· και

(γ) σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παιγνίου απαιτείται να δοκιμαστεί και να πιστοποιηθεί, η δοκιμή έχει γίνει από εγκεκριμένο από την Αρχή πάροχο υπηρεσιών δοκιμής, ο οποίος κατέχει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.

(6) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή/και (5), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.