Προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου

48.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου στο καζίνο και ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προμηθεύεται τέτοια παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου, εκτός εάν ο εν λόγω προμηθευτής παιγνιομηχανημάτων ή παροχέας υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου κατέχει έγκυρη άδεια προμηθευτή από την Αρχή ή η Αρχή τον εξαιρεί από την υποχρέωση αυτή, όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Κατασκευαστές και προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και πάροχοι υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου δύνανται να αποταθούν στην Αρχή για την εξασφάλιση άδειας εγκεκριμένου κατασκευαστή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού, προμηθευτή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού ή παροχέα υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, αίτημα το οποίο υποβάλλεται στον τύπο και υπό τη μορφή που καθορίζεται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και αφού καταβληθεί το σχετικό τέλος.

(3) Κατά την εξέταση της αίτησης και τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την καταλληλότητα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, η Αρχή δύναται να εγκρίνει τον αιτητή και να εκδίδει άδεια προμηθευτή παιγνίων για την κατασκευή και την προμήθεια τέτοιων παιγνιομηχανημάτων ή την παροχή τέτοιων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, όπως καθορίζεται στην άδεια του προμηθευτή ειδών παιγνίου.

(4) Ο εγκεκριμένος κατασκευαστής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών παιγνίου πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, περιλαμβανομένης της πληρωμής οποιωνδήποτε τελών απαιτούνται από την Αρχή.