Φιλοφρονητικές παροχές

42.-(1) Η παροχή φιλοφρονητικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε αντικειμένου από το διαχειριστή λογίζεται ότι αποτελεί έμμεση πληρωμή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο από το διαχειριστή και εκτιμάται σε χρηματικούς όρους βάσει της λιανικής τιμής η οποία συνήθως χρεώνεται από το διαχειριστή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο.

(2) Η αξία υπηρεσίας ή αντικειμένου που κανονικά δεν προσφέρεται προς πώληση από το διαχειριστή, όπως έξοδα μεταφοράς, λογίζεται έναντι των εξόδων του διαχειριστή για την προσφορά της υπηρεσίας ή του αντικειμένου, όπως καθορίζεται στους κανόνες της Αρχής.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή να παρέχει οποιεσδήποτε φιλοφρονητικές παροχές, δώρα, μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν -

(α) Η φιλοφρονητική παροχή αφορά δωμάτιο, διατροφή, επισιτισμό ή ποτά τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(β) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από τεκμηριωμένα έξοδα μεταφοράς τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(γ) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από κέρματα, παιγνιόχρημα, μάρκες, μετρητά ή άλλα φιλοφρονητικά αντικείμενα ή υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται μέσω σχεδίου διανομής φιλοφρονητικών παροχών το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή ή διατηρείται σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο διαχειριστής διατηρεί στα λογιστικά του αρχεία, λογαριασμό φιλοφρονητικών παροχών για φιλοφρονητικά αντικείμενα ή παροχές που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφόσον του ζητηθεί υποβάλλει έκθεση στην Αρχή βασιζόμενη στο λογαριασμό αυτό, η οποία καλύπτει όλες τις φιλοφρονητικές παροχές που παρασχέθηκαν από το διαχειριστή κατά την περίοδο που καθορίσθηκε από την Αρχή και περιλαμβάνει περιγραφή των φιλοφρονητικών παροχών όπως και της αντίστοιχης αξίας τους, του αριθμού των προσώπων ανά κατηγορία υπηρεσίας τα οποία έλαβαν τις παροχές αυτές καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ήθελε ζητηθεί από την Αρχή.

(5) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιτρέπεται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας οποιαδήποτε φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση, η οποία να διαφέρει από υπηρεσία ή έκπτωση που παρέχεται σε μέλη του ευρύτερου κοινού κάτω από παρόμοιες περιστάσεις:

Νοείται ότι, απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής.