Εκθέσεις που απαιτούνται από την Αρχή αναφορικά με τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου

60.-(1) Η Αρχή δύναται να ζητά από το διαχειριστή πληροφορίες ή εκθέσεις σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τα αιτήματα αυτά εντός του καθορισμένου από την Αρχή, χρόνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδάφιου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.