Οδηγίες προς το διαχειριστή

61.-(1) Η Αρχή δύναται να δίνει γραπτή οδηγία στο διαχειριστή η οποία να είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, η οποία δύναται να αφορά τη διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο του καζίνου θερέτρου εντός και εκτός αυτού και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια οδηγία εντός του χρόνου που ορίζεται από την Αρχή.

(2) Η εξουσία που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει αιτήματα της Αρχής προς το διαχειριστή με τα οποία καλείται να υιοθετήσει, διαφοροποιήσει, τερματίσει ή απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή πρακτική εφαρμόζεται στο καζίνο θέρετρο ή αλλού.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οδηγία εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.