Διεξαγωγή έρευνας του καζίνου θερέτρου και του διαχειριστή

62.-(1) Η Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα στο καζίνο θέρετρο και στο διαχειριστή καθ’ οποιονδήποτε χρόνο εφόσον έχει εύλογη αιτία να θεωρεί ότι πρέπει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό ή στην περίπτωση που της έχει δοθεί σχετική οδηγία από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η διερεύνηση δύναται να περιλαμβάνει τις λειτουργίες του καζίνου θερέτρου, του διαχειριστή, των συνεργατών του διαχειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τη γνώμη της Αρχής δύναται να επηρεάσει την άσκηση των εργασιών ή τη λειτουργία του καζίνου ή του διαχειριστή.

(3) Ο διαχειριστής πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με την Αρχή, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να παρέχει όλες τις πληροφορίες, αρχεία και έγγραφα που του ζητούνται, να απαντά σε οποιαδήποτε ερωτήματα εγείρονται από την Αρχή και να παρευρίσκεται σε οποιεσδήποτε συναντήσεις ή ακροάσεις απαιτούνται από αυτήν.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.