Αλλαγή της κατάστασης του διαχειριστή

63.-(1) Ο διαχειριστής γνωστοποιεί στην Αρχή οποιαδήποτε προτιθέμενη αλλαγή στην ιδιοκτησία ή τη διοίκηση του διαχειριστή ή σε σχέση με συνεργάτες αυτού, η οποία δύναται να επηρεάσει την άσκηση ή την λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή την άσκηση ελέγχου επί του διαχειριστή και τέτοια αλλαγή δεν επιτρέπεται να υλοποιηθεί χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της Αρχής.

(2) Σε περίπτωση που αλλαγή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), βρίσκεται εκτός του ελέγχου του διαχειριστή, ο διαχειριστής γνωστοποιεί αμέσως στην Αρχή οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ευθύς μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση του.

(3) Η Αρχή αφού μελετήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που προτείνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή των τροποποιήσεων που υλοποιήθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), διερευνά τις επιπτώσεις των αλλαγών στο διαχειριστή και το καζίνο θέρετρο, καθώς και στην καταλληλότητα της προτιθέμενης αλλαγής στη διοίκηση, ιδιοκτησία ή τους συνεργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και ακολούθως δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την αλλαγή ή να επιβάλει πρόσθετους όρους στην άδεια καζίνου θερέτρου ή διαφορετικά να δώσει οδηγίες στο διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 61, ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτούς εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.