Συμβόλαια με ακατάλληλα πρόσωπα και έγκριση κάποιων συμβολαίων

64.-(1) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε συνομολόγηση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών για το καζίνο θέρετρο, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση έκδοσης άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου και το οποίο απορρίφθηκε ή κρίθηκε ακατάλληλο από την Αρχή ή του οποίου η άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου ανακλήθηκε από την Αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αρχή.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει κανόνες ή οδηγίες σε σχέση με κοινοποιηθείσες προς αυτήν συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών συγκεκριμένου τύπου ή πέραν συγκεκριμένης αξίας για το καζίνο θέρετρο, όπως αυτές καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες ή οδηγίες.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.