Διαφήμιση και προώθηση του καζίνου θερέτρου

65.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες διαφήμισης ή προώθησης καζίνου θερέτρου εντός ή εκτός της Δημοκρατίας στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών και των προτύπων και απαιτήσεων που η Αρχή θέτει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, οι δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύναται να θέτουν απαιτήσεις αναφορικά με τον τύπο, το περιεχόμενο, το χρόνο και την τοποθεσία των διαφημίσεων που σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο.

(3) Η διαφήμιση του καζίνου θερέτρου πρέπει -

(α) Να είναι αληθής, καλόγουστη, πληροφοριακή και να μην είναι προσβλητική καθ’ οιονδήποτε τρόπο·

(β) να μην προωθεί το παίγνιο στο καζίνο ως οικονομική εναλλακτική λύση·

(γ) να προωθεί το καζίνο θέρετρο ως ενιαία ανάπτυξη και όχι μόνο ως δραστηριότητα παιγνίου·

(δ) να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων από οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκληθούν από το παίγνιο καζίνου· και

(ε) να καθοδηγεί πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εμπλακούν σε παίγνιο καζίνου προς ένα αυστηρά ελεγχόμενο και ασφαλές καζίνο θέρετρο, ώστε αυτά να αποτρέπονται από του να επισκέπτονται παράνομα καζίνο ή καζίνο που λειτουργούν σε μη επαρκώς ελεγχόμενο περιβάλλον.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, στέλεχος καζίνου, υπάλληλο καζίνου, λειτουργό Διευθέτησης ή αντιπρόσωπο Διευθέτησης, αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.